Related quotes

Valeriu Butulescu

ھرگاه بازی عشق پايان يابد، بلبل خاموش می شود.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

معبد سارقان را آلوده می کند از وقتی تا پايان، قبل از عدالت.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

ھنگاميکه ستاره به افق می رسد، ممکن است که آتش چوپان را خاموش کند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

از عشق نمی ميريم، و تنھا از آن متولد می شويم.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

کوه بعد از من مانند کوھی ادامه می يابد.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

عشق ما بسيار بزرگ است تا اندازه ای که ما را از ھم جدا می کند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

پژواک صدا پيوسته می آيد ، صدای تو از دور بازتاب می يابد.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

ھرگاه احساس غرق شدن می کنی، از کمک مشترک سخن نگو.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

ھرگاه عقاب را صيد کند عقاب باقی خواھد ماند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

برخی فکر می کنند که آنھا ھرگاه از دزدی سرقت کنند کار نيکی انجام داده اند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

طبقه ی زنگار در زمانی محافظ می شود.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

ھر کسی که کوھی را نبيند از عظمت تپه مدھوش می شود.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

اما آن دره ای عميق است که "اخيل" نامگذاری می شود.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

آن انديشه ای نو آور است که ھر انسانی با آرزوھای خود در آن شريک می شود.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

طلا-از فراوانی بازگشت به کوره ھا -از رفت و آمد نااميد می شود.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

ھر تری خشک می شود و گمان می کند که او با باد کشتی می گيرد.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

آيا تفاوتی است که خورشيد بعد از سوراخ شدن شيشه ی عدسی سوزان می شود؟

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

مجله مجله ھمان است که برای من منتشر می شود!

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy! | In Spanish | In Romanian

Share
Valeriu Butulescu

شيطان از کمال بھره مند نمی شود. گھگاه خطا می کند و گھگاه کار خوبی انجام می دھد.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share