Related quotes

Valeriu Butulescu

غلبه بر مرد مبھم نا ممکن است.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

ممکن است که فکر کنيم که انسان ھدايت يافته دزدی است که نمی دزدد.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

ممکن است که از تپه ی سنگھا پايه ھا يا کلوخی از آن تشکيل شوند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

ھنگاميکه ستاره به افق می رسد، ممکن است که آتش چوپان را خاموش کند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

ھرگز نخواھد مرد از خستگی، بلکه از دلتنگی تباه خواھد شد.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

صليب دردناک است اما حضور جمعيت در آن بزرگ و با شکوه است.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

در فروتنی نيز غروری است.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

پيروزی در قانع شدن است.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

خواب بيدار در روستا، تنبلی است.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

مھربان ترين عدالت بی عدالتی است.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

پاکی کودکان: جويبارآبی صاف و جوشنده است.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

انسان توليدی الھی و زائل شدنی است.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

اما آن دره ای عميق است که "اخيل" نامگذاری می شود.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

عشق ما بسيار بزرگ است تا اندازه ای که ما را از ھم جدا می کند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

تنھا احمق است که تنھايی را در کتابخانه مذمت می کند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy! | In Romanian

Share
Valeriu Butulescu

گمان می کنم که جھنم تنھا آتشی کھربايی است.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

آنجا نمونه ھايی است که ما بر آنھا فرود می آييم.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

آن انديشه ای نو آور است که ھر انسانی با آرزوھای خود در آن شريک می شود.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

ثروتھای بعضی از مردم از توانايی ھای آنھا بيشتر است.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

بايد که به ستارگانمان احترام بگذاريم که آن گورستان دسته جمعی است.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share