دستت را دراز کن به سوی کسی که در حالتی است که تنھا تو می توانی او را از آن برھانی.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
 
 
This text contains a mistake
This text is duplicate
The author of this text is another person
Another problem

More info, if necessary

Your name

Your e-mail