Related quotes

Valeriu Butulescu

چه بسا نقشھايی استثنايی به واسطه ی رنگ آميزی ناقص از بين رفتند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

چه بسا دردی که گھگاه آن را در پی کلمه "آرامش" پنھان وآرام کردی.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

چه بسا ايشان حفظ نمی کنند کسانی را که کتابھای ديگران را می خوانند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

چه بسا فراعنه خيال می کردند که روزی ھمراه با اھرام خود به موزه ھای ايتاليا خواھند رفت؟

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share