Related quotes

Valeriu Butulescu

چه بسا فراعنه خيال می کردند که روزی ھمراه با اھرام خود به موزه ھای ايتاليا خواھند رفت؟

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

خيال نوآور در ھذيان خود می تواند به قله ھای واقعيت برسد.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

طلا-از فراوانی بازگشت به کوره ھا -از رفت و آمد نااميد می شود.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

شياطين با گذر نامه ی ديپلماتيک به بھشت راه خواھند يافت.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

خداوند ھمه ی زبانھا را آفريد تا برای مترجمان رزق و روزی فراھم آورد.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

ثروتھای بعضی از مردم از توانايی ھای آنھا بيشتر است.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

چه بسا دردی که گھگاه آن را در پی کلمه "آرامش" پنھان وآرام کردی.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

چه بسا نقشھايی استثنايی به واسطه ی رنگ آميزی ناقص از بين رفتند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

چه بسا ايشان حفظ نمی کنند کسانی را که کتابھای ديگران را می خوانند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

اين روستا ی مورچه ھای ھراسان است، در آن مورچه ای بزرگ و ابر قدرت زندگی می کند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

برخی از ميمونھا در درون خود بدنامی را می يابند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

کرم پيله ی خود را در ميان گچکاری حفر می کند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

آن انديشه ای نو آور است که ھر انسانی با آرزوھای خود در آن شريک می شود.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

قطار بيرون از ريل راه آھن خود را مستقل می داند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

زمانی که نيمه ی خورشيد به نيمی از وظايف خود عمل نمی کند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

موجودات کوچک زنده درميان شکاف درختان جايگاھی برای خود می يابند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

برخی از مردم آينده را در امتداد ماضی ھول آور خود ترسيم می کنند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

ھنگاميکه زنان از خودشان انتقاد می کنند. عيبھای وحشت آور خود را کشف کرده اند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

از بندھای شيطانی خود را نجات دادماما، چگونه از قبضه ی فرشتگان خويش راآزاد کنم؟.

aphorism by Valeriu Butulescu from Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

ھر کسی که به جلوی خود توجه کند راھھای جديدی را کشف می کند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share