Related quotes

Valeriu Butulescu

آن انديشه ای نو آور است که ھر انسانی با آرزوھای خود در آن شريک می شود.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

برخی از مردم آينده را در امتداد ماضی ھول آور خود ترسيم می کنند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

ھنگاميکه زنان از خودشان انتقاد می کنند. عيبھای وحشت آور خود را کشف کرده اند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

اما آن دره ای عميق است که "اخيل" نامگذاری می شود.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

آيا تفاوتی است که خورشيد بعد از سوراخ شدن شيشه ی عدسی سوزان می شود؟

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

مجله مجله ھمان است که برای من منتشر می شود!

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy! | In Spanish | In Romanian

Share
Valeriu Butulescu

طبقه ی زنگار در زمانی محافظ می شود.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

ھر کسی که کوھی را نبيند از عظمت تپه مدھوش می شود.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

ھرگاه بازی عشق پايان يابد، بلبل خاموش می شود.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

طلا-از فراوانی بازگشت به کوره ھا -از رفت و آمد نااميد می شود.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

ھر تری خشک می شود و گمان می کند که او با باد کشتی می گيرد.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

شيطان از کمال بھره مند نمی شود. گھگاه خطا می کند و گھگاه کار خوبی انجام می دھد.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

برخی از ميمونھا در درون خود بدنامی را می يابند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

کرم پيله ی خود را در ميان گچکاری حفر می کند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

قطار بيرون از ريل راه آھن خود را مستقل می داند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

خيال نوآور در ھذيان خود می تواند به قله ھای واقعيت برسد.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

زمانی که نيمه ی خورشيد به نيمی از وظايف خود عمل نمی کند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

موجودات کوچک زنده درميان شکاف درختان جايگاھی برای خود می يابند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

چه بسا فراعنه خيال می کردند که روزی ھمراه با اھرام خود به موزه ھای ايتاليا خواھند رفت؟

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

از بندھای شيطانی خود را نجات دادماما، چگونه از قبضه ی فرشتگان خويش راآزاد کنم؟.

aphorism by Valeriu Butulescu from Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share