Related quotes

Valeriu Butulescu

اولين کسی که به ناشنوايی دچار شد کسی بود که زنگھا را می کوبد.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

کسی شجاع به شمار می رود که خطر را جمع نکرد.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

ھر کسی که کوھی را نبيند از عظمت تپه مدھوش می شود.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

تنھا کسی که سر ندارد بالای دار نمی رود.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

چه کسی بزرگی ولادت را می فھمد و ضرورت مرگ را می پذيرد.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

در صحرا فرياد می کشم! ھيچ کسی نيست که سخنان تو را نقض کند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

دستت را دراز کن به سوی کسی که در حالتی است که تنھا تو می توانی او را از آن برھانی.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

ھر کسی که به جلوی خود توجه کند راھھای جديدی را کشف می کند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

ھيچ محدوده ای برای کسی که محدوده ی خاص خود را حفظ می کند، وجود ندارد.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

او به اندازه ای فقير بود که ھيچ دشمنی نداشت.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

شکوفه ای برای من پديدار گرديد، و چقدر زيبا و عطر آگين و فرمانبردار بود.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share