دستت را دراز کن به سوی کسی که در حالتی است که تنھا تو می توانی او را از آن برھانی.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
 
 

No comments until now.


Comment

Name (required)

E-mail address (hidden)