عدم فعاليت ما را از اشتباه باز می دارد اما تنبلی اشتباه بزرگتری است.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
 
 

No comments until now.


Comment

Name (required)

E-mail address (hidden)