Quotes in Persian

Valeriu Butulescu

رھبری توانا مرا ھدايت می کند که به تنھايی تصميمات جمعی را اتخاذ می کند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

دستت را دراز کن به سوی کسی که در حالتی است که تنھا تو می توانی او را از آن برھانی.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

الھه ھا باقی می مانند در برابر اصلاحات دينی نابود کننده.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

تشنگی مدت پيشنھاد ترسھای کوتاه را قرار می دھد.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

ھرگاه عقاب را صيد کند عقاب باقی خواھد ماند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

ثروتھای بعضی از مردم از توانايی ھای آنھا بيشتر است.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

چه کسی بزرگی ولادت را می فھمد و ضرورت مرگ را می پذيرد.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

آن انديشه ای نو آور است که ھر انسانی با آرزوھای خود در آن شريک می شود.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

خيال نوآور در ھذيان خود می تواند به قله ھای واقعيت برسد.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

حمل بار واقعاً سنگين است، و حامل سنگينی آن را احساس نمی کند.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Manigheb MohebbiReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
 

More quotes


Editors

  • Simona Enache
  • Dan Costinaş

Statistics

117 quotes, 2 authors, 1 known sources until now.